Rob's web

Akkoorden

Een akkoord is de samenklank van drie of meer tonen, die zodanig samenklinken dat zij voor het muzikale oor samensmelten tot een gestalte. Let wel: een samenklank van slechts twee tonen noemt men een (harmonisch) interval. Een bekende tweeklank is het power chord, 1 + 5.

In de lichte muziek is het gebruikelijk om akkoorden voor te stellen met akkoordsymbolen.

Een C-majeurakkoord bestaat bijvoorbeeld uit c, e en g, dat is dan 1, 3 en 5. In principe kunnen de noten van een akkoord voor elke andere grondtoon door transponering gevonden worden.

Op een blaasinstrument kun je een akkoord alleen laten horen door de tonen na elkaar te spel. We noemen dit een gebroken akkoord.

Akkoord intervallen
De intervallen in C op een klavier.

Drieklanken

Een drieklank is een akkoord dat bestaat uit 3 tonen en is opgebouwd uit een grondtoon, een terts en een kwint waaruit de vier meest voorkomende typen worden bestaan:

NaamIntervallenTonenVoorbeeld in CSymboolNotatie
majeur of grootgrondtoon + grote terts + reine kwint1, 3, 5c, e, gCC majeur
mineur of kleingrondtoon + kleine terts + reine kwint1, b3, 5c, es, gCmC mineur
verminderdgrondtoon + kleine terts + verminderde kwint1, b3, b5c, es, gesCdim of C°C verminderd
overmatig of plusgrondtoon + grote terts + overmatige kwint1, 3, #5c, e, gisC+5 of C+C overmatig
sus tweegrondtoon + grote secunde + reine kwint1, 2, 5c, d, gCsus2 of C2C sus2
sus viergrondtoon + reine kwart + reine kwint1, 4, 5c, f, gCsus4 of C4C sus 4
hard verminderdgrondtoon + grote terts + verminderde kwint1, 3, b5c, e, gesCb5C hard verminderd
dubbel verminderdgrondtoon + verminderde terts + verminderde kwint1, bb3, b5c, eses, gesCmb5C dubbel verminderd

Achtervoegsels

Naast de bovenstaande drieklanken kunnen er nog meerdere tonen worden toegevoegd aan een akkoord. Deze staan vermeld in de onderstaande tabel.

AchtervoegselBetekenisOpmerking
add2Toegevoegde secunde, bijv. C D E G (Cadd2) of C D Eb G(Cmadd2), niet hetzelfde als sus2!
add4Toegevoegde kwart, bijv. C Eb F G (Cmadd4)niet hetzelfde als sus4!
no3Terts weglaten, bijv. C G (C(no3))ook wel als C5 genoteerd en "power chord" genaamd
b5Verminderde kwint (ipv. reine)  
5"Power chord", bestaat uit alleen grondtoon en kwintzie "no3"
#5Overmatige kwint (ipv. reine) 
altVerhoogde en/of verlaagde kwint en verhoogde en/of verlaagde noneipv. reine 5 en grote 9, meestal bij een dominant septiemakkoord
alt5Verhoogde en/of verlaagde kwintipv. reine kwint, meestal bij een dominant septiemakkoord
6Toegevoegde grote sext, bijv. C E G A (C6) of C Eb G A (Cm6)zie ook 13
maj7Toegevoegde grote septiem, bijv. C E G B (Cmaj7) of C Eb G B (Cmmaj7)"maj" heeft dus betrekking op de 7, niet op de 3!
7Toegevoegde kleine septiem 
b9Toegevoegde kleine nonemeestal bij een septiemakkoord
9Toegevoegde grote nonemeestal bij een septiemakkoord
add9Toegevoegde grote nonebijv. C Eb G D (Cmadd9)
#9Toegevoegde overmatige nonemeestal bij een septiemakkoord
alt9Toegevoegde kleine en/of overmatige noneipv. grote, meestal bij een dominant septiemakkoord
b10Toegevoegde kleine decime, bijv. C E G Bb Eb (C7/b10)ook als #9 genoteerd
11Toegevoegde undecimesoms het zelfde als add4, niet hetzelfde als sus4!
#11Toegevoegde overmatige undecimeniet hetzelfde als b5! Bijv. C E G Bb D F# (C7/9/#11)
12Toegevoegde reine duodecime, bijv. C E G# B D# G (Cmaj7/#5/#9/12)Vrijwel alleen in combinatie met een #5
b13Toegevoegde kleine tredecime, bijv. C E G Bb Ab (C7/b13) 
13Toegevoegde grote tredecime, bijv. C E G Bb A (C7/13)niet hetzelfde als 6!

Vierklanken

Als men nog een terts meer stapelt, ontstaat een vierklank, een zogenaamd septiemakkoord: Een septiemakkoord bestaat dus uit een grondtoon + terts + kwint + septiem. We onderscheiden onderstaande typen:

NaamIntervallenTonenVoorbeeld in CSymboolNotatie
dominant septiemgrondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem1, 3, 5, b7c, e, g, besC7C dominant septiem
majeur of groot septiemgrondtoon + grote terts + reine kwint + grote septiem1, 3, 5, 7c, e, g, bCmaj7C majeur septiem
mineur of klein septiemgrondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem1, b3, 5, b7c, es, g, besCm7C mineur septiem
mineur majeur of klein groot septiemgrondtoon + kleine terts + reine kwint + grote septiem1, b3, 5, 7c, es, g, bCmMaj7C mineur majeur septiem
half verminderd septiemgrondtoon + kleine terts + verminderde kwint + kleine septiem1, b3, b5, b7c, es, ges, besCm7b5C half verminderd septiem
verminderd septiem of dimgrondtoon + kleine terts + verminderde kwint + verminderde septiem1, b3, b5, bb7c, es, ges, besesC°7C verminderd septiem
dubbel verminderd septiemgrondtoon + verminderde terts + verminderde kwint + verminderde septiem1, bb3, b5, bb7c, eses, ges, besesgeen symbool want klinkt als omkering van dominantC dubbel verminderd septiem
hard verminderd septiemgrondtoon + grote terts + verminderde kwint + kleine septiem1, 3, b5, b7c, e, ges, besC7b5C hard verminder septiem
overmatig septiemgrondtoon + grote terts + overmatige kwint + grote septiem1, 3, #5, 7c, e, gis, bCmaj7#5C overmatig septiem
overmatig dominantgrondtoon + grote terts + overmatige kwint + kleine septiem1, 3, #5, b7c, e, gis, besC+7C overmatig dominant
C sus4 septiemgrondtoon + reine kwart + reine kwint + kleine septiem1, 4, 5, b7c, f, g, besC7sus4C7 sus4
C sextgrondtoon + grote terts + reine kwint + grote sext1, 3, 5, 6c, e, g, aC6C sext
C mineur sextgrondtoon + kleine terts + reine kwint + grote sext1, b3, 5, 6c, es, g, aCm6C mineur sext

Van deze septiemakkoorden wordt vooral het dominant septiemakkoord veel gebruikt in vrijwel alle muziek na ca. 1700.

Het dubbelverminderd septiemakkoord wordt veelvuldig in klassieke muziek gebruikt, en gaat dan (in de eerste omkering) het dominant septiem akkoord (in grondligging) een kleine secunde hoger vooraf. (in C-majeur: as-c-es-fis gevolgd door g-b-d-f.) De overmatige terts komt in de harmonieleer niet voor; het is een exotisch melodisch interval, dat in Aziatische muziek af en toe wordt gebruikt.

In de jazzmuziek is het gebruikelijk om alles te harmoniseren met septiemakkoorden.

Vijfklanken

Nog meer tertsen kan ook, al is hun gebruik een stuk minder algemeen. Een terts boven op een dominantseptiemakkoord levert een resp. klein en groot none-akkoord.

NaamIntervallenTonenVoorbeeld in CSymboolNotatie
C majeur nonegrondtoon + grote terts + reine kwint + grote septiem + grote none1, 3, 5, 7, 9c, e, g, b, dCmaj9C majeur nonen
C dominant nonegrondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem + grote none1, 3, 5, b7, 9c, e, g, bes, dC9C dominant none
C mineur majeur nonegrondtoon + kleine terts + reine kwint + grote septiem + grote none1, b3, 5, 7, 9c, es, g, b, dCmMaj9C mineur majeur none
C mineur nonegrondtoon + kleine terts + reine kwint + kleine septiem + grote none1, b3, 5, b7, 9c, es, g, bes, dCm9C mineur none
C dominant septiem kleine nonegrondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem + kleine none1, 3, 5, b7, b9c, e, g, bes, desC7b9C dominant septiem kleine none
C dominant septiem overmatig nonegrondtoon + grote terts + reine kwint + kleine septiem + overmatige none1, 3, 5, b7, #9c, e, g, bes, disC7#9C dominant septiem overmatige none
C sext nonegrondtoon + grote terts + reine kwint + grote sext + grote none1, 3, 5, 6, 9c, e, g, a, dC6 9C sext none
C mineur sext nonegrondtoon + kleine terts + reine kwint + grote sext + grote none1, b3, 5, 6, 9c, es, g, a, dCm6 9C mineur sext none

Zesklanken en zevenklanken

Je kunt doorstapelen en er ontstaan '11' en '13'-akkoorden. Verder gaan dan 13 is zinloos, omdat 15 en 17 enharmonisch gelijk zijn aan resp. de grondtoon en de terts welke twee octaven hoger liggen.

Omkeringen

Omkering (of inversie) is een muzikaal verschijnsel waarbij de toonafstand van een toon in plaats van vanaf de grondtoon tot aan het octaaf gemeten wordt.

Omkeringen in Westers toonstelsel

Omkering van akkoorden

Indien bij een akkoord een der tonen van octaaf verwisselt kunnen akkoordomkeringen ontstaan.

Bij drieklanken kent men doorgaans drie liggingen:

Omkeringen

Bij vierklanken kent men 4 liggingen:

Liggingen

Naast de omkering kent een akkoord ook een ligging. De tonen van een akkoord kunnen verdeeld voorkomen in diverse octaven. Men onderscheidt: